CÁCH UPGRADE VEEAM V12.1.1.56 LÊN VEEAM 12.1.2.172

CÁCH UPGRADE VEEAM V12.1.1.56 LÊN VEEAM 12.1.2.172

Thông tin Bản Veeam v12.1.2.172

Tính năng mới hỗ trợ

  • AlmaLinux 9.3 and Rocky 9.3 supported for use as Linux-based backup repositories and backup proxies.
  • Microsoft Azure Stack HCI 23H2 (March 2024 build) support.
  • Microsoft SharePoint Subscription Edition 24 H1 support for application-aware image processing.

Vá lỗ hổng các bản bảo mật: CVE-2024-29849, CVE-2024-29850, CVE-2024-29851, CVE-2024-29852

Chuẩn bị source KB

Đăng ký 1 tài khoản để file Link tải

https://www.veeam.com/download-version.html

Nếu KB thì có thể tải tại đây: https://www.veeam.com/kb4510

Tải iso file path

Filename: VeeamBackup&Replication_12.1.2.172_20240516.zip

Run as Administrator nhé

Setup

Stop All Services Veeam Backup & Replication

Hoặc chạy Powershell cho nhanh:

get-service veeam* stop-service

Stop-Service -Name Veeam* -force

Trước khi chạy backup file license lại nhé.

Tiến hành Setup upgrade

Khởi động lại Server Veeam.

Cập nhật các remote compoment

Rename file VeeamLicense.dll->old.

C:\Program Files\Common Files\Veeam

VeeamLicense.dll > to > VeeamLicense.dll.old
[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\ ]

[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication ]

Sau khi udpate xong chúng ra trả lại file Veeamlicense.dll

  • C:\Program Files\Common Files\Veeam
  • C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication

Công việc tiếp theo sẽ upgrade và scan lại reposibilites, các module upgrade.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn Viết

Recommended Posts