CÁCH KẾT NỐI EXCHANGE SERVER BẰNG REMOTE POWERSHELL-EMS

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg

Bước 1:

Để chạy được powershell chúng ta cấp quyền remote

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$Credentials = Get-Credential

$Credentials = Get-Credential

Bước 2:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://LAB-EX2013.phuongit.lab/PowerShell -Authentication Kerberos -Credential $Credentials

Lưu ý http://<ServerFQDN>/powershell chúng ta thay ServerFQDN của các bạn nhé. Ví dụ ở đây của Phương Nguyễn là LAB-EX2013.phuongit.lab, tường lửa không cấm port 80.

PS C:\Users\Administrator.PHUONGIT> $Credentials = Get-Credential

cmdlet Get-Credential at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Credential
PS C:\Users\Administrator.PHUONGIT> $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http:/
/LAB-EX2013.phuongit.lab/PowerShell -Authentication Kerberos -Credential $Credentials
PS C:\Users\Administrator.PHUONGIT> Import-PSSession $Session
WARNING: The names of some imported commands from the module 'tmp_jbe3g1pw.q0h' include unapproved verbs that might
make them less discoverable. To find the commands with unapproved verbs, run the Import-Module command again with the
Verbose parameter. For a list of approved verbs, type Get-Verb.

ModuleType Version  Name                ExportedCommands
---------- -------  ----                ----------------
Script   1.0    tmp_jbe3g1pw.q0h          {Add-ADPermission, Add-AvailabilityAddressSpace, Add-Conte...


PS C:\Users\Administrator.PHUONGIT>

Bước 3:

Import-PSSession $Session

Chờ import xong sẽ ok nhé trường hợp nếu không muốn hiện thì thêm tham số

Import-PSSession $Session -DisableNameChecking

Bước 4: Test Lệnh Exchange PS1 ví dụ

Get-User -ResultSize unlimited -Filter ‘RemotePowerShellEnabled -eq $true’

Để kết thúc phiên làm việc có thể end session

Remove-PSSession $Session

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn IT viết.