Cách Xử Lý Lỗi Cannot Start Service MSExchangeServiceHost On Computer Khi upgrade Exchange 2016 CU21

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg

Cách Xử Lý Lỗi Cannot Start Service MSExchangeServiceHost On Computer Khi upgrade Exchange 2016 CU21 | Phương Nguyễn

Cannot_start_Service_MSExchangeServiceHost #phuongnguyen #itsharenvp #exchangedDAG

Clip này chia sẻ cách xử lý lỗi trong quá trình cập nhật CU Exchange 2016/2019 lên Exchange 2016/2019 mới bị lỗi “Cannot start ServiceMSExchangeServiceHost”

Cách xử lý lỗi DAG A server-side administrative operation failed incorrectly config static address

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg

a_server_side_administrator_operation_failed_dag_exchange #phuongnguyenit #exchangeserver

 • Cách xử lý lỗi Add thành viên Server DAG bị lỗi | A server-side administrative operation failed
 • A server-side database availability group administrative operation failed. Error The operation failed. CreateCluster errors may result from incorrectly configured static addresses. Error: Windows Failover Clustering isn’t installed on ‘NVpSRVEX01’’ | Phương nguyễn IT
 • Clip này chia sẻ lỗi khi add 1 thành viên server vào DAG exchange server sẻ báo lỗi nếu thành viên bật IPV6. Chúng ta phải tắt IPV6 tại network setting và trong thanh ghi-regedit
 • Tạo khóa DisabledComponents kiểu DWORD giá trị ffffffff theo đường dẫn
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters

Cách sửa lỗi mất taskbar WINDOWS 11

Cách sửa lỗi mất taskbar WINDOWS 11| How to fix missing taskbar WINDOWS 11| Phương Nguyễn

mat_taskbar_windows11 #missing_taskbar_windows11 #phuongnguyenit #itsharenvp

 • Clip này cập nhật thủ thuật Windows 11 do bản mới ra dev, beta ngày cập nhật 2-09-2021 bị lỗi mất taskbar windows 11
 • Các bước xử lý vụ Taskbar và menu Windows 11 treo:
 • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím CTRL-ALT-DEL và chọn Task Manager.
 • Bước 2: Chọn “More details” tại cuối Task Manager để mở rộng Task Manager.
 • Bước 3: Chọn “File”và chọn “Run new task”.
 • Bước 4: Gỏ “cmd” in the “Open” field.
 • Bước 5: Copy đoạn code xóa thanh ghi IrisService và reboot lại:
 • reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\IrisService /f && shutdown -r -t 0
 • Hoặc tại File- Run-regedit và xóa key theo đường dẫn trên. Tạm thời tắt update và tháo KB KB5006050 chờ ngày 5/10/2021