Cách Xử Lý Lỗi Cannot Start Service MSExchangeServiceHost On Computer Khi upgrade Exchange 2016 CU21

Cách Xử Lý Lỗi Cannot Start Service MSExchangeServiceHost On Computer Khi upgrade Exchange 2016 CU21 | Phương Nguyễn

Cannot_start_Service_MSExchangeServiceHost #phuongnguyen #itsharenvp #exchangedDAG

Clip này chia sẻ cách xử lý lỗi trong quá trình cập nhật CU Exchange 2016/2019 lên Exchange 2016/2019 mới bị lỗi “Cannot start ServiceMSExchangeServiceHost”

Recommended Posts

1 Comment


Add a Comment