Exchange Server CU14 2019

Nghỉ Tết cũng cập nhật thông tin cho ae:

Ngày 13/02/2024 MS đang công bố tính khả dụng của Bản cập nhật tích lũy H1 2024 (CU) cho Exchange Server 2019 (hay còn gọi là CU14). CU14 bao gồm các bản sửa lỗi cho các sự cố được khách hàng báo cáo, thay đổi bảo mật và tất cả các Bản cập nhật bảo mật (SU) đã phát hành trước đó.

Cài đặt Bản cập nhật tích lũy ngay lập tức để giải quyết các vấn đề được tìm thấy trong Exchange Server 2019 và bảo vệ môi trường của bạn.

1. Với Exchange 2019 CU14 khi cài mặt định enable Extended Protection hoặc chúng ta không muốn bật thêm tham số /DoNotEnableEP or /DoNotEnableEPFEEWS trong quá trình setup

2. Hỗ trợ .NET Framework 4.8.1 trên Windows Server 2022

3. TLS 1.3 dự kiến EX2019CU15

4. Lưu ý sau phiên bản sẽ không hỗ trợ bản vá bảo mật trong tương lai: EX2019CU12, EX2016CU22.

CVE dưới đây được giải quyết bằng Bản cập nhật tích lũy:

🛡️ CVE-2024-21410 – Microsoft Exchange Server nâng cao lỗ hổng đặc quyền

Xin lưu ý rằng CVE-2024-21410 cũng áp dụng cho Exchange Server 2016. Đối với các máy chủ Exchange 2016, hãy làm theo Cấu hình Bảo vệ Mở rộng Windows trong Máy chủ Trao đổi nếu Bảo vệ Mở rộng chưa được bật trong tổ chức của bạn

Lưu ý rằng Exchange Server 2013 KHÔNG được hỗ trợ và bạn phải nâng cấp lên Exchange Server 2019 hoặc Exchange Online càng sớm càng tốt

Lưu ý rằng Exchange Server 2013 KHÔNG được hỗ trợ và bạn phải nâng cấp lên Exchange Server 2019 hoặc Exchange Online càng sớm càng tốt.

P/s: Khuyến cáo Quản trị viên cần triển khai cập nhật trong môi trường Lab trước khi thực hiện triển khai update trong môi trường Production

#jsisen

#phuongit

#exchangeserver

#exchangeserver24H1

#exchangeserver2019CU14

#exchangecu

#sharing

Recommended Posts