HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT IN-PLACE WINDOWS SERVER 2019 LÊN WINDOWS SERVER 2022

Mô tả

Cập nhật Windows Server 2016/20219 tại chổ in-place lên Windows server 2022

Chuẩn bị

Source ISO Windows Server 2022

Update Windows server full các bản vá mới nhất.

3/ Tiến hành cập nhật in-place

Mount ISO

Chọn Desktop

Sau khi udpate khoản thời gian 15-30 tùy theo dung lượng và dịch vụ của Windows server

Lưu ý trước khi phải backup full VM nêu máy ảo, backup full dịch vụ ứng dụng db bên trong.

Phương Nguyễn

Chúc các bạn thành công

Bản vá cập nhật KB5009624 Microsoft Lỗi nhiều dịch vụ VM Hyper-V, Boot Loop, DC Treo

Tạm thời disable dịch vụ Windows Update hết các Windows server nhé.
Microsoft không ngừng ra các bản phá nhằm bản vá
Lỗi liên tục có thể mô tả bên dưới:
Windows 10 KB5009543: Lỗi VPN L2TP
Windows 10 KB5008212: Lỗi liên quan Outlook
Windows Server 2012 R2 KB5009624:
+Lỗi liên quan Domain Controller do lsass.exe, wininit.exe, Lỗi này tránh rollback liên quan USN AD

 • Lỗi liên quan đến dịch vụ Hyper-V không start được VM, Lỗi VM Gen 2 (UEFI) tronge Hyper-V không start,
 • Lỗi liên quan Clustering CSV.
  KB5009586
  Windows Server 2012 R2 KB5009595, Windows Server 2019 KB5009557 Windows Server 2022 KB5009555 : Lỗi liên quan đến dịch vụ DNS không start được.
  Windows Server 2012 R2 KB5009595, Windows Server 2019 KB5009557 Windows Server 2022 KB5009555: Lỗi liên quan đến định dạng disk ReFS trạng thái RAW.

Các ae cẩn thận nhé.

jsisen

phuongit

bugmicrosoft

Cập nhật bản vá xử lý FIP-FS Lỗi liên quan Y2K22 treo Email Queues khi Update Antimalware

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg

Mô tả

Theo như bài viết ngày 01/01/2022 thông báo lỗi quan trọng lỗi liên Exchange không gửi/nhận được liên quan Y2K22 tại đây

Mới đây sau khi report 02/01/2022 các anh em kêu gào trên thế giới vì lỗi liên quan sản phẩm Exchange 2016, Exchange 2019. Microsoft đã xác nhận đây là lỗi Y2K22.

Microsoft đã tạo một giải pháp để giải quyết vấn đề thư bị kẹt trong hàng đợi truyền tải trên Exchange Server 2016 và Exchange Server 2019 do sự cố ngày tiềm ẩn trong tệp chữ ký được công cụ quét phần mềm độc hại trong Exchange Server sử dụng.

Log Name: Application 
Source: FIPFS 
Logged: 1/1/2022 1:03:42 AM 
Event ID: 5300 
Level: Error 
Computer: NVPSRVEX01.viettechgroup.lab
Description: The FIP-FS "Microsoft" Scan Engine failed to load. PID: 23092, Error Code: 0x80004005. Error Description: Can't convert "2201010001" to long.
Log Name: Application 
Source: FIPFS 
Logged: 1/1/2022 11:47:16 AM 
Event ID: 1106 
Level: Error 
Computer: NVPSRVEX01.viettechgroup.lab
Description: The FIP-FS Scan Process failed initialization. Error: 0x80004005. Error Details: Unspecified error.

Nguyên Nhân

FIP-FS sử dụng kiểu “Int32” để lưu giá trị của các biến số thời gian. Giá trị tối đa mà kiểu này có thể lưu là “2.147.483.647”.

Tuy nhiên, các ngày trong năm 2022 có giá trị tối thiểu là 2.201.010.001 hoặc lớn hơn giá trị tối đa có thể được lưu trữ trong biến int32 đã ký, khiến FIP-FS “Microsoft” Scan Engine  thất bại và không phát hành thư để gửi nên bị giữ.

Xử lý Cập nhật

Cách 1 cập nhật tự động

Microsoft đã cập nhật 1 script tự động ResetscanengineVersion. Lưu ý trong hệ thống có bao nhiêu máy chủ Exchange thì chạy hết tất cả để cập nhật nhé.

Tải script bên dưới:

https://aka.ms/ResetScanEngineVersion

Lưu trước khi chạy nếu chưa có quyền thực thi Powershell thì chạy lệnh bên dưới:

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned

Thực hiện update như sau, nếu các bạn nào đã disabled hoặc bypassed antimalware scanning thì phải bật lại trước khi làm thao tác Update này nhé.

[PS] C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Scripts>.\Enable-AntiMalwareScanning.ps1
[PS] C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Scripts> Set-MalwareFilteringServer -BypassFiltering $false -identity Servermbx

Run EMS Administrators trên tất cả Exchange Server chúng ta đang có nhé.

.\Reset-ScanEngineVersion.ps1

[PS] D:\Y2K22>.\Reset-ScanEngineVersion.ps1
NVPSRVEX01 Stopping services...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to stop...
NVPSRVEX01 Removing Microsoft engine folder...
NVPSRVEX01 Emptying metadata folder...
NVPSRVEX01 Starting services...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to start...
NVPSRVEX01 Starting engine update...
Running as VIETTECHGROUP\Administrator.
--------
Connecting to NVPSRVEX01.viettechgroup.lab.
Dispatched remote command. Start-EngineUpdate -UpdatePath http://amupdatedl.microsoft.com/server/amupdate

Quá trình update diễn ra trong thời gian 15-30 phút tùy hệ thống mạng. Bằng cách kiểm tra bằng lệnh này:

Add-PSSnapin Microsoft.Forefront.Filtering.Management.Powershell.
Get-EngineUpdateInformation

Đảm bảo rằng phiên bản là 2112330001 và kiểm tra trong event viewer không có lỗi nhé

Cách 2: Cập nhật manual

Xóa thư mục tồn tại engine và metadata

1. Stop the Microsoft Filtering Management service. 
2. Dùng task Manager đảm bảo updateservice.exe đã stop
3. Xóa thư mục Microsoft theo đường dẫn: %ProgramFiles%\Microsoft\Exchange Server\V15\FIP-FS\Data\Engines\amd64\Microsoft.
4. Xóa file trong thư mục metadata theo đường dẫn : %ProgramFiles%\Microsoft\Exchange Server\V15\FIP-FS\Data\Engines\metadata.

Cập nhật engine mới nhất

1. Start dịch vụ Microsoft Filtering Management service và the Microsoft Exchange Transport service.
2. Mở EMS, navigate to the Scripts folder (%ProgramFiles%\Microsoft\Exchange Server\V15\Scripts), and run Update-MalwareFilteringServer.ps1 <server FQDN>

Kiểm tra phiên bản

1. EMS chạy Add-PSSnapin Microsoft.Forefront.Filtering.Management.Powershell.
2. Run Get-EngineUpdateInformation và xác nhận UpdateVersion information is 2112330001.

Nguồn Microsoft teams Exchange

Phương Nguyễn dịch edit

Thông báo lỗi quan trọng hệ thống email Exchange Server “Message deferred by categorizer agent, FIP-FS” Disable AntiMalwareScanning

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg

Mô tả lỗi

Anh em nào đang sử dụng lưu ý nhé. Đầu năm 2022 đúng ngày năm mới. Microsoft Exchange Vừa ra MSFTExchange đã ra bản cập nhật #msantimalware dành cho Exchange Anti-malware. Bản cập nhật này sẽ gây lỗi không gửi/nhận email. Nguyên nhân liên quan đến Y2K2 không convert chuổi số.
Tất cả emails sẽ bị treo ở hàng đợi (submission queue) với mã lỗi
“Message deferred by categorizer agent” hoặc mã lỗi event id: 5300 The FIP-FS “Microsoft” Scan Engine failed to load. PID: 14908, Error Code: 0x80004005. Error Description: Can’t convert “2201010003” to long.
with #Exchange2016 & #Exchange2019.

Nguyên Nhân

FIP-FS sử dụng kiểu “Int32” để lưu giá trị của các biến số thời gian. Giá trị tối đa mà kiểu này có thể lưu là “2.147.483.647”.

Tuy nhiên, các ngày trong năm 2022 có giá trị tối thiểu là 2.201.010.001 hoặc lớn hơn giá trị tối đa có thể được lưu trữ trong biến int32 đã ký, khiến FIP-FS “Microsoft” Scan Engine  thất bại và không phát hành thư để gửi nên bị giữ.

Kiểm tra mail queue bằng lệnh

Get-Queue -Identity submission

Các xử lý


Cách xử lý: tạm thời disable hoặc bypass Antimalware của Exchange. Mở Powershell chạy các lệnh bên dưới:

cd $ExScripts
.\Disable-AntiMalwareScanning.ps1
Set-MalwareFilteringServer -BypassFiltering $True -identity <ServerMBX>
Restart-Service MSExchangeTransport
[PS] C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\scripts>.\Disable-AntiMalwareScanning.ps1
WARNING: The following service restart is required for the change(s) to take effect : MSExchangeTransport
Anti-malware scanning is successfully disabled. Please restart MSExchangeTransport for the changes to take effect.


Chờ Microsoft cập nhật bản vá lỗi.
Hôm nay đã bị và gặp anh em nào quản trị xem xét xử lý nhé.
Thân chào
Chúc mừng năm mới 2022

Phương Nguyễn

Cách Remove Checkpoint Snaphots Trong Hyper-V Trạng Thái Recovery

Ngữ cảnh

Đối với VM trong hyper-v tạo và xóa checkpoint là chuyện bình thường. Tuy nhiên vì lý do nào đó chúng ta sử dụng phần mềm Backup Veritas hoặc Veeam backup mà bị failed giữa chừng thì máy ảo trạng thái có vết checkpoint hay snapshot trong Hyper-v mà không thể xóa/merge được trên giao diện. Về bản chất xóa checkpoint gọi là merge disk vhdx.

Giải quyết

Chúng ta dùng lệnh kiểm tra máy ảo trạng thái recoverysnaphot nhé.

Lệnh kiểm tra các máy ảo trên HOST

Get-VMSnapshot -VMName 'VM' -ComputerName 'HOST'

Xóa checkpoint (Snapshot) mà không thể thực hiện trên giao diện Hyper-V manager, Bởi lý do phần mềm thứ 3 như Veeam hay vertias đã dùng cơ chế snapshot để backup sau khi backup sẽ tự động xóa checkpoint như bị cúp điện hay lỗi không thể rollback đôi khi hỏng luôn VM. Cho nên máy ảo sẽ trạng thái snapshotType là Recovery.

Get-VMSnapshot -VMName 'VM' -ComputerName 'HOST' -SnapshotType Recovery

Cho nên để xóa checkpoint chúng ta phải clear bằng tay nhé bằng lệnh bên dưới:

Get-VMSnapshot -VMName 'VM' -ComputerName 'HOST' -SnapshotType Recovery | Remove-VMSnapshot

Sau khi run bằng lệnh chúng ta thấy quá trình xóa checkpoint đang thực hiện trên giao diện

Như vậy thì Phương Nguyễn Chia sẽ xong cách xóa hay merge 1 snapshot hay checkpoint dạng bị treo hoặc đang chạy backup bị lỗi.

Nếu cảm thấy bài viết hay hãy nhớ like share

Phương Nguyễn

Chúc bạn thành công

Outlook And Mobile Clients Don’t Authenticate After November 2021 Fixes For Windows Installed

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg

Symptoms

n a Microsoft Exchange Server 2019, 2016, 2013, or 2010 on-premises environment that’s configured to use Kerberos for authentication, the Microsoft Outlook and mobile device clients continually prompt for authentication after you install the November 2021 Windows Server update on domain controllers to fix the problem that’s described in security advisory CVE-2021-42278.

Resolution

An out-of-band Windows update is available to resolve this problem. Install the following fix on domain controllers, as appropriate for your system version.
 

OSResolving KB article
Windows 10, version 1809Windows Server 20195008602
Windows 10, version 1607Windows Server 20165008601
Windows Server 2012 R25008603
Windows Server 20125008604
Windows Server 2008 R25008605
Windows Server 20085008606

Source: https://support.microsoft.com/en-us/topic/outlook-and-mobile-clients-don-t-authenticate-after-november-2021-fixes-for-windows-installed-26ec6b81-d5b4-44b1-9c86-eb55ab174bf9

Phương Nguyễn

Cách Xử Lý Lỗi “ACCESS TO EXCHANGE OWA CAN GET REJECTED AND IN EVENT VIEWER YOU GET STORAGETRANSIENTEXCEPTION-Exchange 2013/2016/2019”

Mô tả lỗi

Khi truy cập kết nối tới OWA của exchange Server gặp lỗi : “Can not access the mailbox”, in event viewer you get error Event 33:

Current User: 'Active directory user'
PowerShell exception 'Microsoft.Exchange.Data.Storage.StorageTransientException'

Một Số nguyên nhân gây lỗi

Lỗi này có thể xảy ra sau:

 1. Máy chủ Exchange gặp sự cố và khởi động lại hoặc sửa và hoạt động trở lại.
 2. Sao lưu phần mềm gây ra lỗi trên cơ sở dữ liệu

3. Mailbox có thể soft-deleted và re-connect lại user

4. Một số lỗi khác…

Giải pháp khắc phục

Để giải quyết vấn đề này, vui lòng sử dụng các bước sau:

1. Chạy EMS gỏ lệnh “Get-MailboxStatistics -Identity AliasName |fl” lấy thông tin về tình trạng mailbox như sau:

“Get-MailboxStatistics -Identity AliasName |fl”
 • Database
 • MailboxGuid
 • ServerName

2. Chạy EMS gỏ lệnh “Get-MailboxDatabase -Identity “DataBaseName” |fl” trả về thông tin cấu hình Database:

Note lại Guid của mailboxdatabase

3. Vào Start-> Run gỏ lệnh-> regedit trên Máy chủ Exchange 2010/2013/2016/2019 tìm đế khóa dưới đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchangeIS\%ServerName%

4. Dưới thanh ghi này ở bước 3 sau cái Server tìm database GUID có từ bước 2 ví dụ e.g. Private-dad6b75a-f6df-42c6-b1c4-8c63c5ef123f”, bắt đầu “Private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“.

5. Tìm đến khóa “QuarantinedMailboxes” registry key:

6. Tìm ác mailbox bị lỗi liên quan đến MailboxGuid tìm được ở bước 1và xóa it.

7. Restart dịch vụ “Microsoft Exchange Information Store”.

Kiểm tra lại các database tình trạng

Get-MailboxDatabaseCopyStatus

Kiểm tra kết quả.


Nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên like và share nhé.

Phương nguyễn

Good Luck

Cách Sửa Lỗi “We’re Sorry — We’ve Run Into An Issue” Khi Đăng Nhập Vào MS Teams

Mô tả lỗi

Thời covid 19 việc học tập và làm việc online đều không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên 1 số trường hợp chúng ta sử dụng MS Teams là 1 trong số công cụ bị lỗi như hình bên dưới:

We’re sorry — We’ve run into an issue”

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân gây ra lỗi này: lỗi về mạng, user, đường truyền, bộ nhớ cache

Xử lý

Cách 1: Chúng ta có thể remove MS teams và download cài lại từ đầu nhé.

Cách 2: chúng ta thực hiện xóa cache như sau:

Đầu tiên chúng ta đóng hẵn chương trình Microsoft Teams và cho chắc ăn thoát ở mức Task manager (Ctrl+ Alt+Del)=> Tìm tác vụ Đóng hoàn toàn ứng dụng Microsoft Teams, bạn có thể kích biểu tượng Teams trên thanh Taskbar và chọn ‘Quit’ hoặc chạy Task Manager và kill các process liên quan đến Microsoft Teams.

Tại đây chúng ta lần lượt xóa các file folder theo đường dẫn sau:

a. Trong thư mục ‘Application Cache’, tới thư mục Cache và xoá toàn bộ các file ở trong thư mục Cache.

* %appdata%\Microsoft\teams\application cache\cache

b. Trong thư mục ‘Blob_storage’, xoá toàn bộ các file ở trong thư mục này.

* %appdata%\Microsoft\teams\blob_storage

c. Từ trong thư mục ‘Cache’, xoá toàn bộ các file này.

* %appdata%\Microsoft\teams\Cache

d. Từ trong thư mục ‘databases’, xoá toàn bộ các file ở trong thư mục này.

* %appdata%\Microsoft\teams\databases

e. Từ trong thư mục ‘GPUCache’, xoá toàn bộ các tệp trong thư mục này.

* %appdata%\Microsoft\teams\GPUcache

f. Từ trong thư mục ‘IndexedDB’, xoá toàn bộ các file .db.

* %appdata%\Microsoft\teams\IndexedDB

g. Từ trong thư mục ‘Local Storage’, xoá tất cả các file.

* %appdata%\Microsoft\teams\Local Storage

h. Cuối cùng, từ trong thư mục ‘tmp’, xoá toàn bộ các file.

* %appdata%\Microsoft\teams\tmp

Sau khi dọn dẹp toàn bộ dữ liệu, bạn có thể khởi động lại Microsoft Teams và kiểm tra kết quả.

Chúc các bạn thành công

Phương nguyễn

HƯỚNG DẪN SETUP MCAFEE SECURITY FOR MICROSOFT EXCHANGE 2016/2019

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg

Giới thiệu

MCAFee Security Dành cho Exchange Server giúp bảo vệ chống spam, lọc email virus cho hệ thống email Exchange on-premise.

Các cài đặt

Cần chuẩn bị source và setup nhé.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Cài add-on Antispam

Graphical user interface, text

Description automatically generated
Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Logon quản lý MSME

Graphical user interface

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Mặt định 90 days free nhé

Chúc các bạn thành công

Nếu thấy bài viết hay đừng quên like share nhé.

Phương Nguyễn viết

Problem One, “HMACProvider.GetCertificates:protectionCertificates.Length<1”:

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg
This image has an empty alt attribute; its file name is image-9-1024x508.png

Symptoms

When you try to sign in to Outlook on the web or the EAC in Exchange Server, the web browser freezes or reports that the redirect limit was reached. Additionally, Event 1003 is logged in the event viewer. For example, the following entry is logged:

Event ID: 1003
Source: MSExchange Front End HTTPS Proxy
[Owa] An internal server error occurred. The unhandled exception was: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.FbaModule.ParseCadataCookies(HttpApplication httpApplication)

Cause

This issue occurs if the Exchange Server Open Authentication (OAuth) certificate is expired, not present, or not configured correctly.

Resolution

To Resolve this problem carry out the following:

 1. Open Exchange Management Shell as Administrator
 2. Run the following command. (Replace contoso.com with your SMTP domain)
New-ExchangeCertificate -KeySize 2048 -PrivateKeyExportable $true -SubjectName "cn=Microsoft Exchange Server Auth Certificate" -FriendlyName "Microsoft Exchange Server Auth Certificate" -DomainName "contoso.com"

3. Take note of your thumbprint, you’ll need it for the next command. Now run the rest of the commands.

Set-AuthConfig -NewCertificateThumbprint <ThumbprintFromStep1> -NewCertificateEffectiveDate (Get-Date)
Set-AuthConfig -PublishCertificate
Set-AuthConfig -ClearPreviousCertificate
Restart-Service MSExchangeServiceHost
Restart-WebAppPool MSExchangeOWAAppPool
Restart-WebAppPool MSExchangeECPAppPool

4. If you have multiple Exchange servers, you’ll need to run the following commands on each of them, but wait for the new Exchange Auth Certificate to be replicated to them first.

Restart-Service MSExchangeServiceHost
Restart-WebAppPool MSExchangeOWAAppPool
Restart-WebAppPool MSExchangeECPAppPool

 Wait, this can take a few hours-48hours to replicate across (more than the one hour Microsoft state), but then everything will start working again. If you wish to confirm each server is aware of the new Auth configuration you can run “Get-AuthConfig” and validate the Thumbprint and effective date match your new certificate and the time you executed the first “Set-AuthConfig” command respectively. If you have a Hybrid Exchange environment you need to rerun the “Hybrid Configuration Wizard” again to update these changes to Azure Active Directory.

(Get-AuthConfig).CurrentCertificateThumbprint | Get-ExchangeCertificate | Format-List

Good luck

Link Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/troubleshoot/administration/cannot-access-owa-or-ecp-if-oauth-expired

Phương Nguyễn